KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

MND applicatie

Het Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND) is een elektronische applicatie die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Met behulp van MND kunnen overheden eenvoudig melding- en/of notificatieformulieren invullen en aanleveren aan EZ.

De introductie van het MND beoogt:

  • betere informatieverstrekking over relevante vergunningsstelsels en andere eisen aan ondernemingen;
  • betere naleving van de notificatie- en meldingsverplichting (onder andere door attendering op de notificatie- en meldingsplicht);
  • beter ingevulde formulieren (onder andere door tips, advies en voorbeelden bij het invullen);
  • minder werklast bevoegde autoriteiten en EZ (automatische controle en verwerking van de formulieren);
  • versterking van de digitale overheid (digitaal melden en notificeren in plaats van via de e-mail).

MND is met ingang van maart 2014 beschikbaar. Gebruik van MND is dan nog vrijwillig. Vanaf 1 juli 2014 is het gebruik van MND voor het melden en notificeren van eisen aan dienstverleners verplicht.

Meer informatie over deze verplichting vindt u hier.

De Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet

De Dienstenrichtlijn maakt het ondernemers gemakkelijker hun diensten aan te bieden op de interne Europese markt. Vergunningstelsels en andere eisen aan dienstverleners zijn niet toegestaan, tenzij aan een aantal strenge voorwaarden is voldaan. Overheden moeten controleren of nieuwe of gewijzigde regels die zij maken voor het leveren van diensten niet in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Ook moeten overheden deze regels melden bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Dienstverleners moeten de regels elektronisch kunnen raadplegen.

De Dienstenwet zet verplichtingen uit de Dienstenrichtlijn om in Nederlandse regelgeving. Zo regelt de Dienstenwet onder andere de voorwaarden waaraan vergunningverlening door de overheid moet voldoen.

Verplichting om te melden en notificeren

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten sinds de invoering van de Dienstenrichtlijn nieuwe of gewijzigde vergunningsstelsels en andere eisen aan dienstverleners melden of notificeren. Bepaalde vergunningsstelsels en andere eisen uit de Dienstenrichtlijn die deze overheden aan dienstverleners stellen moet Nederland notificeren aan de Europese Commissie. Dat doet EZ. Daarnaast publiceert EZ een overzicht van alle eisen die de overheden aan dienstverleners stellen. Het overzicht moet het voor dienstverleners en overheden duidelijker maken welke regels onder de Dienstenwet vallen.
De overheden moeten alle eisen aan dienstverleners melden aan EZ. Eisen die al zijn genotificeerd hoeven niet nogmaals gemeld te worden. Meer informatie over notificeren en melden van eisen aan dienstverleners kunt u vinden op http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/diensten-richtlijn/ .

Het blijft de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid zelf om te bepalen of genotificeerd of gemeld moet worden. Er verandert niets aan de plicht tot notificeren of melden zelf. MND moet het alleen makkelijker maken.

Aanmelden voor toegang tot de MND applicatie

Alle overheden dienen de juiste informatie aan het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) te verstrekken om toegang te krijgen tot de MND applicatie. Kijk hier voor meer informatie vinden over het aanmeldproces.

Achtergrondinformatie

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft het MND ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties is een bedrijfseenheid van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), een baten-lasten dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kenniscentrum ontwikkelde eerder ook de GVOP, de Verkeersbesluitenapplicatie en de functionaliteit waarmee o.a. de Staatscourant sinds september 2009 elektronisch wordt uitgegeven.

Op de documentatie pagina vindt u meer informatie over de MND applicatie.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

Inhoudelijke vragen:
Helpdesk KED

Technisch/functionele vragen:
mnd@koop.overheid.nl
070 7000 526