KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

GR-registratie

Per 1 januari 2015 mogen gemeenschappelijke regelingen een eigen publicatieblad uitgeven mits ze daarbij gebruikmaken van de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) die door KOOP wordt beheerd. De GR’en moeten daarvoor enige gegevens registreren over de gemeenschappelijke regeling en de deelnemers daaraan. Op grond hiervan moet een registratie voor gemeenschappelijke regelingen worden opgezet. Regelingen die een eigen publicatieblad uitgeven zijn wettelijk verplicht deze registratie bij te houden.

Door in deze registratie op vrijwillige basis meer gegevens op te nemen dan alleen nodig is voor publicatie en ook gemeenschappelijke regelingen op te nemen die geen publicatieblad uitgeven, kan het uitvragen van gegevens over GR’en in de toekomst worden voorkomen. KOOP levert namelijk de informatie over de GR’en door aan overheidsorganisaties, die hier voor de uitoefening van hun taken behoefte aan hebben, zoals VNG, het CBS, het ministerie van Financiën en de Regioatlas.

Hoe wordt de landelijke registratie verder onderhouden?

De door u aangeleverde informatie wordt verzameld, waar nodig ontdubbeld en vastgelegd in een op www.overheid.nl landelijk te raadplegen registratie van GR’en (voor het deel van de informatie dat publiekelijk toegankelijk mag zijn). Aan de gemeenschappelijke regelingen zelf (als het een openbaar lichaam betreft) of aan de centrumgemeente (in andere gevallen) zal worden gevraagd deze gegevens bij te houden. KOOP zal daarbij als regieorganisatie optreden om dit proces te bewaken. KOOP gebruikt zelf het register om aan GR’en de autorisatie te geven om een GR blad te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat gebeurt er als uw organisatie de gegevens niet aanlevert?

Als uw organisatie de informatie niet aanlevert beperkt dat de compleetheid van de landelijke registratie. Dan zullen de overheidsinstanties, die de informatie over GR’en nodig hebben voor hun taken, alsnog bij u periodiek informatie moeten gaan uitvragen. Dat vertraagt daarmee diverse overheidstaken en leidt tot extra kosten en administratieve lasten. Ook vertraagt dat de registratie van de GR’en om te kunnen publiceren in een eigen GR blad.

Hoe kan uw organisatie de gevraagde informatie aanleveren?

Om alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland in kaart te kunnen brengen, vragen wij u om voor 5 januari 2015 de gevraagde informatie over de (deelname in) de GR’en bij ons aan te leveren. We vragen u om per gemeenschappelijke regeling waarin u deelneemt een formulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen via onze servicedesk; servicedesk@koop.overheid.nl.

Waarom is het van belang om de gevraagde informatie aan te leveren?

Verschillende instellingen hebben behoefte aan informatie over gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe behoren onder meer de VNG, het CBS, het ministerie van Financiën en de Regioatlas. Een landelijke registratie van gemeenschappelijke regelingen ontbreekt echter. De lokale registers die gemeenten op grond van art 27 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moeten bijhouden, kunnen niet altijd op internet worden gevonden en zijn ook niet altijd actueel.

Daarom wordt u periodiek benaderd om gegevens aan te leveren over de gemeenschappelijke regelingen waaraan uw gemeente deelneemt. Het is de bedoeling dat dit de laatste maal is dat u om deze gegevens wordt gevraagd. Als u de gevraagde gegevens aanlevert, zullen deze namelijk worden opgenomen in een landelijke registratie.

De landelijke registratie zal onder meer de gegevens die volgens art 27 Wgr in het lokale register moeten worden opgenomen per gemeente op internet toegankelijk maken. Als de geschetste opzet slaagt (de gevraagde gegevens worden aangeleverd en bijgehouden), dan kan een gemeente voor het genoemde register verwijzen naar deze landelijke registratie.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

gr-registratie@koop.overheid.nl
070 7000 526