KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Wijzigingen t.o.v. de oude website

In de nieuwe versie van http://wetten.overheid.nl zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie van de site. Een aantal van de wijzigingen betreft nieuwe of aangepaste functionaliteiten. Er zijn ook wijzigingen in de beschikbaarheid van wet- en regelgeving. Op deze pagina staan de verschillen beschreven tussen de oude en de nieuwe versie van http://wetten.overheid.nl.

Algemeen

Toekomstige teksten

Op de huidige http://wetten.overheid.nl zijn toekomstige teksten van regelingen beschikbaar. In de nieuwe versie zullen geen toekomstige teksten beschikbaar zijn. Alleen teksten die daadwerkelijk inwerking zijn getreden zijn beschikbaar op de nieuwe http://wetten.overheid.nl. Nieuwe regelingen die nog niet inwerking zijn getreden zijn niet beschikbaar op http://wetten.overheid.nl. Indien een bestaande regeling wijzigt, en dit is al bekendgemaakt in de Staatscourant, het Staatsblad of het Tractatenblad, dan staat er in de wetstechnische informatie van de bestaande regeling wel een verwijzing naar de publicatie waarin de wijziging kenbaar is gemaakt.

Verdragen vormen een uitzondering op deze regel. De tekst van een totstandgekomen verdrag is zichtbaar vanaf het moment dat het gepubliceerd is in het Tractatenblad. De reden hiervoor is dat er vaak een lange periode, soms wel enkele jaren, overheen gaat voordat een verdrag inwerking treedt of voorlopig wordt toegepast.

Herbruikbaarheid van wetteksten

Een bijzondere wijziging ten opzichte van de oude wetten.nl is de uitstekende beschikbaarheid van wetteksten en wetstechnische informatie voor hergebruik. Het was voorheen niet eenvoudig om alle regelingen of een deel van alle regelingen in eigen toepassingen her te gebruiken. Nu is dat eenvoudig. Alle 30.000 regelingen zijn in XML formaat te verkrijgen, waarbij alle versies sinds de start van het basiswettenbestand beschikbaar zijn. Totaal zo’n 300.000 versies en totaal 90 gigabyte aan XML bestanden zijn beschikbaar. Via webservices kunnen de wetteksten up-to-date worden gehouden. Lees meer over hergebruik onder een eigen kopie opbouwen.

Toestanden en geldigheidsperiode

In het nieuwe basiswettenbestand worden gehele doorlopende teksten van regelingen opgeslagen. Steeds waneer een regeling wordt gewijzigd, wordt er een nieuw bestand gegenereerd met de tekst zoals die geldt vanaf de wijziging. Deze doorlopende teksten worden toestanden genoemd; zie verder de uitleg over de repository. Een toestand is dus geldig vanaf een bepaald moment. Wanneer de bijbehorende regeling opnieuw wordt gewijzigd en er dus weer een nieuwe toestand wordt gegenereerd, wordt de geldigheid van de toestand beëindigd. Daardoor krijgt de toestand dus een geldigheidsperiode, met een ingangsdatum en een einddatum. Alleen de actuele toestand, de toestand die op dit moment geldig is, heeft geen einddatum tot de wetgever een nieuwe wijziging doorvoert, of de regeling laat vervallen. De geldigheidsperiode wordt op http://wetten.overheid.nl bovenaan de regeling getoond. 

Zoeken

Nieuwe zoekvelden

Bij het uitgebreid zoeken is een aantal nieuwe zoekvelden toegevoegd:

  • Overheidsthema's
  • Rechtsgebieden
  • Thema's verdragen
  • Zichtdatum

De thema's en rechtsgebieden staan beschreven onder nieuwe functionaliteit. Met behulp van de zichtdatum kunnen oude teksten worden opgevraagd zonder dat deze zijn aangepast door eventuele wijzigingen die met terugwerkende kracht inwerking zijn getreden.

EU-richtlijnen

Daarnaast is het nu ook mogelijk om te zoeken op EU-richtlijnen. Meer daarover leest u onder nieuwe functionaliteit.

Zoekresultaten

Tonen zoekresultaten

Voor het zoeken op de nieuwe website wordt gebruik gemaakt van nieuwe zoektechnieken. Hiermee wordt een betere performance bereikt, waardoor u niet meer de melding zal krijgen dat er veel resultaten zijn gevonden en dat het laden enige tijd kan duren. De zoekresultaten worden gepagineerd weergegeven met 200 resultaten (regelingen) per pagina. Voorheen werden er 2000 resultaten per pagina weergegeven.

Opslaan zoekresultaten

De zoekresultaten kunt u opslaan. Voorheen kon dat in de formaten RTF, ASCII en HTML. In de nieuwe versie wordt alleen de RTF-variant aangeboden.

Volgorde wetten en rijkswetten

Wanneer u zoekt naar wetten via het tabblad “Eenvoudig zoeken”, wordt zowel naar wetten als naar rijkswetten gezocht. In de oude versie werden deze in de zoekresultaten na elkaar getoond: eerst de rijkswetten van A t/m Z en daarna de wetten van A t/m Z. In de nieuwe versie worden de rijkswetten en wetten gezamenlijk van A t/m Z getoond. Indien u alleen op wetten of juist alleen naar rijkswetten wilt zoeken, kan dat via uitgebreid zoeken.

Regeling

Tonen regelingtekst

Het was voorheen mogelijk om een toestand in het geheel te tonen of per onderdeel. Dat is niet meer nodig vanwege de verbeterede performance. De tekst wordt nu altijd volledig getoond.

Bij het scrollen door de tekst blijft de citeertitel en geldigheid bovenaan het scherm staan. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor de doorlopende tekst.

Opslaan regeling

U kunt de tekst van een regeling of een onderdeel van de regeling opslaan. In de oude versie kon dit in de formaten RTF, ASCII en HTML. In de nieuwe versie worden de formaten RTF, TXT en XML ondersteund. Het XML formaat maakt de wetteksten eenvoudig herbruikbaar. De drie formaten zijn gelijkgetrokken voor wat betreft afbeeldingen. Dat wil zeggen dat de afbeeldingen niet zijn opgenomen in het document, maar dat het document verwijzingen bevat naar de afbeeldingen.

Verwijzingen maken

Wanneer u een verwijzing wil maken naar een bepaald artikel, is het mogelijk om de URL uit de browser op te slaan. De nieuwe site bevat echter een hulpmiddel om op de duurzame manier een verwijzing te maken, namelijk met behulp van de standaard "Juriconnect". U leest meer over het maken van een Juriconnect-verwijzing onder verwijzen.

Vergelijken van versies

Het is in de nieuwe versie mogelijk om de tekst van een regeling te vergelijken met een oudere versie. Hierdoor kunt u goed zien wat er is gewijzigd. Dit staat verder beschreven onder nieuwe functionaliteit.

Linked Data Overheid

Nieuw is dat bij elke regeling en bij elk onderdeel van een regeling de relaties met andere officiële overheidspublicaties worden getoond. Deze informatie wordt opgehaald via een koppeling met Linked Data Overheid. Dit staat verder beschreven onder nieuwe functionaliteit.

Vervallen regelingen / onderdelen

Vervallen regelingen kunnen opgevraagd worden door te zoeken op het bwb-id. Nieuw is dat bij het tonen van vervallen regelingen de laatste geldende tekst van de regeling nog getoond wordt. Bij elk onderdeel wordt dan aangegeven dat deze is vervallen. Wanneer alleen een onderdeel is vervallen, wordt van dit onderdeel niet meer de tekst getoond. Wel wordt de titel van het onderdeel nog opgenomen.

Wetstechnische informatie

Inhoudsopgave

Omdat de wetstechnische informatie van een regeling zeer omvangrijk kan zijn, is er een inhoudsopgave toegevoegd. Hiermee kan u direct naar het gewenste onderdeel springen, zonder veel te hoeven scrollen.

Thema's

Het basiswettenbestand is verrijkt met thema's en rechtsgebieden. Voor elke regeling worden de van toepassing zijnde thema's weergegeven in de wetstechnische informatie.

Opslaan wetstechnische informatie

Het is in de nieuwe versie mogelijk om de wetstechnische informatie op te slaan als xml-bestand. Hierdoor is de informatie eenvoudiger herbruikbaar.

Overzicht van wijzigingen bij verdragen

Bij verdragen wordt bij 'Betreft' in het overzicht van wijzigingen altijd de combinatie van reden (Wijzigingen, Nieuwe-regeling etc.) en indien van toepassing 'inwerkingtreding' of 'voorlopige toepassing' getoond. De enige uitzonderngen zijn de totstandkming en eventueel de vertaling van de totstandkoming. Daarnaast worden altijd alle onderdelen opgesomd indien er terugwerkende kracht van toepassing is. Ook wanneer dit geldt voor alle onderdelen van het verdrag. 

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.