KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

E-mail attenderingsservice

Berichten over uw buurt is, als e-mailservice, bedoeld om inwoners van de diverse regio’s te informeren over besluiten en andere berichten die door gemeenten, provincies, regionale samenwerkingsorganen, waterschappen en Rijkswaterstaat via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Er wordt steeds meer informatie digitaal aangeboden. Abonnees op de e-mailservice kunnen bepalen welke informatie ze willen ontvangen op basis van keuze voor een bepaalde reikwijdte rond een opgegeven postcode. Daarnaast kunnen abonnees een keuze maken voor berichttypen uit de volgende vier categorieën:

  • Rondom een adres
  • Voorlichting
  • Bestemmingsplannen
  • Voorschriften en beleid

Meer informatie over de e-mailservice. 

Locatie

Locatie is een belangrijk onderdeel van de e-mailservice. Een abonnee geeft een locatie op die wordt opgenomen in de instellingen van het abonnement. En alle berichten waar de abonnee, via de e-mailservice, op geattendeerd kan worden bevatten ook locatie gegevens.

Berichttypen uit de bovengenoemde categorie Rondom een adres kunnen als locatie een 6-positie postcode bevatten (al dan niet met huisnummer) of een 4-positie postcode en/of coördinaten. Om te waarborgen dat de locatie zo specifiek mogelijk wordt toegevoegd aan een bericht is het bij deze berichttypen, waarvan de inhoud betrekking heeft op een fysieke locatie, niet mogelijk om de gemeentenaam als locatiegegeven toe te voegen.

Ook Bestemmingsplannen hebben betrekking op een fysieke locatie. Ook hier dient de locatie waar het bericht betrekking op heeft zo specifiek mogelijk te worden toegevoegd.

Bij berichttypen uit de categorieën Voorlichting en Voorschriften en beleid geldt de inhoud van het bericht veelal voor de hele gemeente of een deel van de gemeente (als bestuurlijk gebied). Hier wordt meestal de gemeentenaam (of de provincie- of waterschapsnaam) als locatiegegeven toegevoegd.

De opgegeven reikwijdte in het abonnement (bijv. 500 of 1500 meter of de Hele gemeente) bepaalt o.a. of een abonnee een bericht ontvangt. Daarbij is het dus van belang dat een aanleverende overheidsorganisatie de gegevens over de fysieke locatie zo specifiek mogelijk toevoegt aan een bericht. Als de locatiegegevens te ‘ruim’ worden toegevoegd (bijv. meerdere 4-positie postcodes i.p.v. één 6-positie postcode met huisnummer) dan ontvangen abonnees verwijzingen naar berichten die qua inhoud betrekking kunnen hebben op locaties die (ver) buiten de gekozen reikwijdte liggen.

De kwaliteit van de e-mailservice Berichten over uw buurt hangt samen met de kwaliteit van de berichten die door de aanleverende overheidsorganisaties worden gepubliceerd via de Lokale Bekendmakingen en de GVOP. Daarbij speelt zowel de kwaliteit van de inhoud van een bericht als de kwaliteit van de meegeleverde metadata (zoals bijv. de locatiegegevens) een grote rol.

Berichttypen

Berichttypen zijn ook een wezenlijk onderdeel van de e-mailservice. De huidige berichttypen zijn gebaseerd op het product de Lokale Bekendmakingen. Er bestaan waardenlijsten voor de gemeente, de provincie en het waterschap.

Omdat het product de GVOP een andere rubrieksindeling hanteert wordt er een vertaling gemaakt:

GVOPBerichten over uw buurt
Beschikkingen | aanvraag
Beschikkingen | afhandeling
overig
Tenzij er een berichttype (uit één van de bovengenoemde waardenlijsten)
in de titel van het GVOP-bericht voorkomt dan komt het onder dat
berichttype terecht in Berichten over uw buurt.
Overige overheidsinformatieoverig
Plannen | overig
Plannen | ruimtelijk (waterschap)
overig
Plannen | ruimtelijk (gemeente, provincie)bestemmingsplan
Verordeningenverordeningen en reglementen
Beleidsregelsverordeningen en reglementen
Overige besluiten van algemene strekkingverordeningen en reglementen
VerkeersbesluitenBerichten over uw buurt
Verkeersbesluitenverkeersbesluit
Overige mededelingen aan het wegverkeerverkeersbesluit
StaatscourantBerichten over uw buurt
Omgevingsvergunningenomgevingsvergunning
Andere vergunningenoverig
Rubriek Ruimtelijke plannen 
Omgevingsvergunning met planafwijkingbestemmingsplan
Bestemmingsplanbestemmingsplan
Structuurvisieoverig
Exploitatieplanoverig
Inpassingsplanoverig
Wijzigings- of uitwerkingsplanoverig
Voorbereidingsbesluitoverig
Beheersverordeningoverig
Provinciale verordeningoverig
Aanwijzingoverig
  
Onteigeningenoverig
Bekendmakingen aan de scheepvaartoverig
Overigoverig

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
overuwbuurt@koop.overheid.nl
070 7000 526